Politika e privatësisë – Casinogames77

Ftojeni në https://casinogames77.com/ (“Uebfaqja”).
Kush Jemi Ne

Kjo faqe interneti është një faqe interneti e operuar nga Casinogames77 (” CasinoGames77″, “Ne”, “Ne”, ose “Ynë”).

Duke parë faqen tonë të internetit si dhe duke përdorur Zgjidhjet tona, ju e njihni leximin dhe e konsideroni plotësisht këtë Njoftim të privatësisë personale.

Kompania pranon se në mbledhjen e të dhënave tuaja personale ne jemi të detyruar nga ligjet e Maltës dhe gjithashtu sigurisht që do të përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në GDPR. Për çdo lloj kërkese ose pyetje shtesë në lidhje me mënyrën se si ne i përdorim të dhënat tuaja personale, ju mund të drejtoni ndihmën Tonë.

Çdo lloj njoftimi, kërkese ose ndërveprime të tjera të ndryshme që ju i drejtoni Biznesit ose do të dërgohet me postë të certifikuar, me faturë kthimi të kërkuar ose me email. Të gjitha ndërveprimet e bëra me e-mail do të konsiderohen si të marra në ditën e punës që i përmbahet ditës së transmetimit.

Kuptimet

Përfitimi i termave në këtë Njoftim do të ketë kuptimin që u është caktuar sipas GDPR, dhe gjithashtu do të interpretohet në mënyrë të përshtatshme. Për më tepër, lista e mëposhtme e interpretimeve do të përdorë:

GDPR- the General Information Security Guideline (EU) 2016/679, i Parlamentit Evropian si dhe i Këshillit i datës 27 Prill 2016 mbi mbrojtjen e personave të gjithë fizikë në lidhje me trajtimin e Informacionit Personal, si dhe në lidhje me të lëvizja e të dhënave të tilla, si dhe anulimi i Direktivës 95/46/EC, si i modifikuar, ndryshuar ose zëvendësuar, si dhe aktiv periodikisht.
Shërbimet – Shërbimet e dhëna nga Biznesi përmes faqes së internetit.
Individ – kushdo që regjistron një Llogari ose mundësi aksesi dhe shfleton faqen e internetit (“Ti”, “Your”).
Lënda

Ky Njoftim i Privatësisë përcakton kushtet që Firma ndjek për të mbrojtur privatësinë personale të Individëve Tanë. Ne bëjmë çdo mbledhje dhe përpunim të Informacionit Tuaj Personal dhe garantojmë gjithashtu sigurinë e tyre si dhe privatësinë.

Ne marrim të drejtën për të ndryshuar dhe përmirësuar këtë Njoftim të Privatësisë, sa herë që ai e gjykon të duhur, dhe çdo lloj ndryshimi i tij do të hyjë në fuqi dhe do të rezultojë nga rrethanat që ato shfaqen në internet në Faqe. Çdo lloj ndryshimi domethënës në këtë Njoftim të privatësisë personale do t’ju komunikohet.

Konceptet e përpunimit të të dhënave

Ne i konsiderojmë plotësisht të drejtat tuaja themelore, si dhe mendojmë se mbrojtja e të dhënave tuaja personale është një shqetësim. Prandaj, kur përpunojmë të dhënat tuaja personale, ne i përmbahemi pajtueshmërisë me konceptet standarde:

Ne paraqesim të dhënat tuaja personale vetëm për përpunim të autorizuar dhe të drejtë dhe gjithashtu ruajmë hapjen e plotë kundrejt mënyrës se si ne menaxhojmë të dhënat tuaja personale.
Ne mbledhim dhe përsosim Informacionin Tuaj Personal vetëm për qëllime të përcaktuara, specifike dhe gjithashtu të vërteta siç parashikohen në këtë Njoftim të Privatësisë dhe nuk i përsosim më mirë në asnjë mënyrë të papajtueshme me këto funksione.
Ne e përsosim Informacionin Tuaj Personal vetëm në masën që është e nevojshme dhe e përshtatshme për qëllimet për të cilat është mbledhur.
Ne bëjmë përpjekje të arsyeshme për t’u siguruar që të dhënat tuaja personale të jenë të sakta dhe, aty ku është e nevojshme, të përditësohen në lidhje me objektivat e trajtimit, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e arsyeshme për t’i hequr ose rregulluar menjëherë në rast gabimi.
Ne i përsosim të dhënat tuaja personale në një mënyrë që garanton sigurinë e tyre duke përdorur procedura të përshtatshme teknike dhe organizative.

Në tërësi, ne respektojmë të gjitha legjislacionet e përshtatshme si dhe detyrimet ligjore, si Kontrollues i të Dhënave të të Dhënave Tuaja Personale.

Llojet e informacionit personal të mbledhur

Firma grumbullon dhe përpunon të dhënat personale të mëposhtme.

Në pikën e aksesit tuaj dhe përdorni gjithashtu faqen e internetit:

Adresa IP;
Të dhënat e veglës së përdoruesit fundor;
Të dhënat e surfimit;
Informacion mbi preferencat individuale në lidhje me faqen e internetit.

Çdo e dhënë tjetër personale jepet drejtpërdrejt nga Ju gjatë ndërveprimit tuaj me Casinogames77.
Funksionet si dhe Baza Ligjore për Përpunimin e të Dhënave.

Biznesi mund të përsosë të dhënat tuaja personale për të përmbushur përgjegjësitë e tij sipas kushteve, për respektimin e funksioneve:

Menaxhimi dhe zhvillimi i sitit si dhe ofruesit;
Rritja e përvojës së klientit, që konsiston në përcaktimin e Ofruesve të personalizuar dhe rinovimin e Uebsajtit dhe Shërbimeve;
Rritja e produkteve të reja, shërbimeve komunale, si dhe ofertave;
Mbledhja, trajtimi, si dhe kryerja e hulumtimeve statistikore dhe të tjera, si dhe analiza e informacionit; dhe gjithashtu.
Konfirmimi i pajtueshmërisë me Kushtet e sitit.

Biznesi mund të përpunojë të dhënat tuaja personale vetëm me pëlqimin tuaj ligjor për qëllimet e mëposhtme:

Komunikimi industrial, reklamimi, si dhe marketingu i Solutions Tona ose i shërbimeve të palëve të treta; gjithashtu.
Kryerja e studimeve për qëllime kërkimore, si dhe stërvitje për rekrutimin e klientëve.

Ju keni të drejtë të tërhiqni autorizimin tuaj në çdo kohë. Tërheqja e miratimit tuaj nuk ndikon në ligjshmërinë e terapisë së të dhënave tuaja përpara shfuqizimit të saj.

Marrësit e informacionit

Për ekzekutimin e funksioneve të theksuara në këtë Njoftim të Privatësisë, ne mund të ofrojmë akses për të fituar ose transferuar të dhënat tuaja personale tek marrësit që i përmbahen:

Kompanitë e palëve të treta për funksionimin pa probleme dhe gjithashtu përmirësimin e faqes në internet; dhe.
Ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për shërbimet e verifikimit të moshës.

Trajtimi i informacionit tuaj personal nga përpunuesit tanë të informacionit bëhet sipas një kontrate që angazhon CPU-të e të dhënave në të njëjtën shkallë të mbrojtjes së të dhënave të ofruar sipas këtij Njoftimi të Privatësisë.

Ne sigurisht nuk do t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale me asnjë lloj palë të tretë jashtë Bashkimit Evropian.

Në rast se Ne kërkohemi nga një gjykatë ose autoritete të tjera administrative të ndryshme, në bazë të një ekzaminimi që lidhet me detyra të paligjshme, Kompania mund të transferojë Informacionin Tuaj Personal tek autoritetet publike në nivelin e përcaktuar nga legjislacioni.

Siguria e informacionit dhe gjithashtu diskrecioni

Për të siguruar përdorimin e duhur si dhe stabilitetin e të dhënave tuaja personale dhe gjithashtu për të parandaluar aksesin, përpunimin, heqjen, ndryshimin ose përdorime të tjera të paautorizuara ose aksidentale, Firma zbaton politika të përshtatshme të brendshme si dhe merr të gjitha bizneset e duhura, hapat e sigurisë teknike, por edhe procedurale, si dhe standardet teknike, të bazuara në ligje dhe rregullore të përshtatshme.

Përpunimi i të Dhënave Tuaja Personale nga Firma kryhet në një mënyrë që garanton privatësinë, sigurinë dhe sigurinë, duke marrë parasysh rritjet më të përditësuara, shpenzimet e zbatimit dhe natyrën, qëllimin, kontekstin dhe gjithashtu objektivat. të trajtimit, së bashku me rreziqet për të drejtat tuaja ligjore si dhe liritë, të cilat janë të zbatueshme në çdo skenar.

Informacioni juaj Personal përpunohet ekskluzivisht nga punonjës të autorizuar të Kompanisë, të detyruar nga detyrimet rigoroze të diskrecionit.

Ruajtja e të Dhënave Personale

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur funksionet e duhura të përpunimit të shpjeguara në këtë Njoftim, sipas parimeve të Minimizimit të të Dhënave dhe gjithashtu të Kufizimit të Hapësirës së ruajtjes. Pas kohëzgjatjes së ruajtjes, të dhënat tuaja personale hiqen nga burimet tona të të dhënave dhe gjithashtu nga sistemet.

Nëse mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë Vendit të Punës së Informacionit si dhe Komisionerit të Sigurisë së Informacionit në faqen e mëposhtme https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ ankesat.aspx.

Detyrimet tuaja

Duke përdorur faqen tonë të internetit, si dhe duke dhënë të dhënat tuaja personale, ju pranoni se jeni thirrur të jepni të dhënat tuaja aktuale, të sakta dhe të plota siç kërkohet nga Firma. Për më tepër, ju duhet të na edukoni për çdo lloj rregullimi të të dhënave tuaja, në mënyrë që të garantoni që ai të mbahet i përditësuar dhe gjithashtu i saktë.

Cookies

Faqja jonë e internetit përdor cookie-t. Për më shumë detaje, ju lutemi vlerësoni Politikën tonë të Cookies.